Ха-Банот Нехама, «Лихиот»

So far, you see the sky You cry, you don't know why

Habanot Nechama
pinterest button

Ха-Банот Нехама, «Лихиот»

Текст песни

מפליאה ומאיירת חיי בכל עת
מנשימה את נשמתי
משמיעה הגיגיי

יש בי אהבה בלי די
יש בי אהבה בלי די

ימים כלילות רק רוצה לא להיות
למתנה, המתנה המותנית באהבה
נשמה חשוכה
תן לי אותך ולא רק אם
תן אהבה בלי תנים בלי תנאים

So far, you see the sky
You cry, you don't know why
It's joy, it's happiness
The rainbow makes you feel high
So far, you see the sky.

אולי אלבש גלימה זוהרת
אגדיל עקביי ארחיב מימדיי
גם זה לא ישמיע אותי וודאי
ואם אקפוץ לגובה מעבר לאופק
אולי גם זה לא יזיז להם את הדופק
מה עוד אעשה כדי לעלות
הדרך שלי, לעבוד, לעבוד,
לאבד לאיבוד,
כל שביקשתי לתת הלך לאיבוד
האם אתרסק ואתפזר לאנחות
או כך ביקום ממשיך להיות
ודרך ארוכה מתישה וקסומה
ולאן?
אינני מקבלת אותה
אולי חשבתי קצת יותר מדי
עלי לעשות את דרכי
שכחתי קמעה
אני סתם סתם
מהלכת על פני האדמה
לא חזקה בעוצמה
מתבזבזת על עוד קפה בבוקר
או ללכת לסרט
הבריחה מאהבה עצמית גורלית
כל שאבקש לקבל התפזר באוויר
המביא לא מביא לנשמה
זה

So far, you see the sky
You cry, you don't know why
It's joy, it's happiness
The rainbow makes you feel high
So far, you see the sky.

ימים כלילות רק רוצה לא להיות
למתנה, המתנה המותנית באהבה
נשמה חשוכה
תן לי אותך ולא רק אם
תן אהבה בלי תנים בלי תנאים

Полезная информация

ха-Банот Нехама
ивр. הבנות נחמה
англ. HaBanot Nechama
«Лихиот»
ивр. Эלהיות